Rozumiemy Twój Biznes

Opis projektu

Cel projektu:

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najsprawniejsze funkcjonowanie - jedna z metod usprawniania działalności firmy koncentruje się na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Dzięki opisowi procesów zachodzących w firmie (oraz na styku z otoczeniem zewnętrznym), odpowiedniemu - syntetycznemu - ich przedstawieniu w postaci modeli można w rzetelny sposób je poukładać, aby usprawnić funkcjonowanie firmy (unikając usprawnienia funkcjonowania wyłącznie jednego obszaru firmy kosztem innych obszarów).


Program – główne etapy projektu:
Faza przygotowawcza:
 • Określenie celu optymalizacji
 • Definiowanie i analiza procesu
 • Wybór kluczowych punktów newralgicznych w procesie
 • Obserwacja i pomiar parametrów procesu

Jest to pierwszy krok na drodze usprawnienia. Obejmuje on analizę firmy pod kątem sekwencji działań podejmowanych przez pracowników firmy we współpracy z otoczeniem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa (ang. "as is"). W wyniku tej analizy powstaje opis funkcjonowania przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek. Ten etap pozwoli na wyznaczenie punktów newralgicznych, a następnie wskaże kierunek działania w kierunku optymalizacji i priorytetyzacji procesów.


czytaj dalej

Faza modelowania:
 • Przygotowanie modelu procesów
 • Symulacja różnych scenariuszy po kątem wybranego kryterium optymalizacji
 • Zdefiniowanie optymalnych rozwiązań

Modelowanie procesów biznesowych to krok, w którym materiał zebrany w poprzedniej fazie jest przekształcany w postać, którą można w dalszej kolejności poddać optymalizacji. Celem takiego działania jest zaprojektowanie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy (ang. "to be"). Wyniki optymalizacji procesów biznesowych są prezentowane w postaci modeli, analogicznie jak to jest w przypadku stanu wyjściowego (ang. "as is").


Faza oceny bieżących rozwiązań i wdrożenia proponowanych:
 • Ocena efektów
 • Propozycja programu wdrażania usprawnień
 • Wdrożenie nowych rozwiązań

Bazując na opracowanych optymalizacjach procesów biznesowych należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby plany wprowadzić w życie. Zazwyczaj wymaga to odpowiedniej kombinacji zmian organizacyjnych i proceduralnych oraz systemowych.


Faza oceny finalnej i wsparcia:
 • Kontrola uzyskanych wyników
 • Wsparcie klienta w dalszym doskonaleniu procesu (w tym praktyczny warsztat wdrożenia zasad 5S, opracowanie struktury przekazywania informacji, spotkań na poszczególnych szczeblach organizacji, opracowanie planów audytów).

Działania te mają na celu weryfikację funkcjonowania zaimplementowanych rozwiązań, dalsze doskonalenie oraz wsparcie klienta w oparciu o cykl Deminga (PDCA).

Szkolenie prowadzi