Rozumiemy Twój Biznes

Opis

Czas trwania poszczególnych modułów jest uzależniony bezpośrednio od samych uczestników, w programie podano orientacyjny czas trwania modułów.

Prezentowana wersja warsztatowa jest najefektywniejszą formą dostarczania wiedzy i umiejętności, gdyż buduje nowe kompetencje z poszanowaniem dotychczasowego dorobku zawodowego i intelektualnego uczestników warsztatu.

Przedstawione szkolenie może zostać przeprowadzone również w formie wykładowej.


Niezależnie od przedstawionej propozycji programowej proponujemy kompleksowe wsparcie w tworzeniu call center. Propozycja obejmuje:

 • Wsparcie managerskie na każdym etapie realizacji - budujemy call center dla Państwa na podstawie ustaleń
 • Doradztwo projektowe – doradzamy i pomagamy tworzyć strukturę, procesy, dokumentację, opiniujemy i dostarczamy rozwiązania, dzielimy się wiedzą
 • Szkolenia dla pracowników w pełnym zakresie

Cele warsztatu:
 • Stworzenie wzorcowej check listy zakresu prac przy uruchamianiu call center
 • Budowa przykładowego harmonogramu prac
 • Stworzenie check listy zasobów
 • Projektowanie wdrożenia, rozruchu, punktów kontrolnych
 • Planowanie pracy nad dojrzałym zespołem

W efekcie warsztatu uczestnicy:
 • Wypracują harmonogram prac i określą zasoby niezbędne do stworzenia call center
 • Uświadomią sobie rozmiaru przedsięwzięcia oraz korzyści i ograniczenia z tego rozmiaru wynikające
 • Uzupełnią wiedzę dotyczącą projektowania call center
 • Lepiej przygotują się na nadchodzące działania
 • Będą wiedzieli jak zastosować wypracowane rozwiązania

Metody realizacji:
 • Warsztat moderowany
 • Ćwiczenia indywidulane i zespołowe
 • Symulacje, gry
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Korekty i rekomendacje specjalisty

Program szkolenia

wersja warsztatowa - 3 dni

Moduł 1. Runda otwarcia – ok. 0,5 h
 • Przedstawienie celów i planu zajęć.
 • Ustalenie reguł współpracy.
 • Poziomy kompetencji i ich wykorzystanie w pracy codziennej.

Moduł 2. Wybór realizowanych usług  - ok. 1,5h
 • Procesy
 • Baza wiedzy
 • Uzbrojenie merytoryczne

Metody realizacji: prezentacja i współtworzenie listy możliwości i zakresów działań w poszczególnych grupach usług. Case study, dyskusja moderowana


Moduł 3. Budowa banku zasobów – ok. 2h
 • W tej części uczestnicy zaprojektują bank zasobów niezbędnych do stworzenia call center o planowanym przeznaczeniu i zakresie działania.
 • Z pomocą specjalisty określone zostaną niezbędne narzędzia, materiały oraz zasoby, które obejmują całokształt modelowych działań.
 • Wskazane zostaną najistotniejsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu cc, uzupełnione zostaną ewentualne luki.

Metody prowadzenia: ćwiczenia zespołowe, dyskusja moderowana


czytaj dalej

Moduł 4. Rozmiar przedsięwzięcia – ok. 2h
 • Określenie docelowego rozmiaru call center z uwzględnieniem potrzeb
 • Określenie kamieni milowych rozwoju call center w kolejnych fazach jego życia
 • Metody prowadzenia modułów: projektowanie i modelowanie za pomocą ćwiczeń warsztatowych
 • w oparciu o najlepsze praktyki. Gra symulacyjna z wykorzystaniem prawdziwych danych

Moduł 5. Obieg informacji i systemy raportowe – ok. 3h
 • Określenie zakresu informacji zarządczej – niezbędne dane
 • Projektowanie mapy obiegu informacji
 • System informatyczny – opis wymagań
 • Monitoring

Moduł 6. Zasoby ludzkie – ok. 3h
 • Określenie ilości słuchawek – w oparciu o informacje dotyczące wydajności)
 • Projektowanie harmonogramu pracy
 • Budowa profili pracowników z podziałem na stanowiska
 • 2R, czyli rekrutacja i rotacja na stanowisku pracy
 • Jakość zasobów
 • Wdrożenie pracowników
 • Dbałość o bieżącą jakość
 • Doskonalenie zawodowe dla poszczególnych grup

Metody prowadzenia modułów: zadania i ćwiczenia w grupach, arkusze pracy, rekomendacje i podpowiedzi specjalisty


Moduł 7. Infrastruktura, wyposażenie – ok. 1h
 • Dobór optymalnych rozwiązań dla danego przedsięwzięcia
 • Projektowanie listy oczekiwań
 • Optymalizacja listy pod kątem konkretnego projektu
 • Metody prowadzenia modułu: wykład interaktywny, analiza oczekiwań vs posiadane zasoby, poszukiwania alternatyw, optymalizacja – dyskusja moderowana

Moduł 8. Koło zarządcze – ok. 2h
 • Analiza
 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Delegowanie
 • Kontrola
 • Funkcje koła zarządczego w ujęciu ilościowym jakościowym i czasowym.

Moduł 9. System wynagradzania i system motywacyjny – ok. 2h
 • Projektowanie i optymalizacja systemu motywacyjnego (czynniki ilościowe i jakościowe)
 • Budowa banku pomysłów – optymalizacja i standaryzacja

Moduł 10. Korekta banku zasobów i elementy kalkulacyjne na osi czasu – ok. 1h
 • Odświeżenie danych i uaktualnienie danych z modułu 3 w oparciu o informacje uporządkowane podczas warsztatu
Moduł 11. Podsumowanie i zakończenie warsztatu – ok. 0,5 h