Rozumiemy Twój Biznes

Opis

szkolenie otwarte
Szkolenie dedykujemy wszystkim managerom i liderom zespołów w szczególności:

vip line

 

 • Managerom z awansu wewnętrznego,
 • Osobom dedykowanym do awansu
 • Zarządzającym z małym lub średnim stażem

Cele
 • Dostarczenie praktycznych narzędzi do zarzadzania zespołami.
 • Budowanie pewności siebie i wizerunku managera
 • Aktywizacja działań zarządczych
 • Wymiana doświadczeń

Korzyści
 • Nauczysz się kształtować nowe relacje z zespołem
 • Dowiedz się jak budować swój autorytet szefa
 • Zbudujesz warsztat przywódcy
 • Będziesz wiedział jak i komu delegować zadania, jak określać priorytety, planować i organizować pracę zespołu
 • Poznasz funkcje udzielania informacji zwrotnej oraz zasady postępowania w trudnych sytuacjach
 • Zrozumiesz jak należy ustalać zasady współpracy i angażować w nie swoich ludzi
 • Będziesz potrafił wykorzystać przekazane narzędzia w praktyce

Metody realizacji:
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Symulacje
 • Studium przypadku
 • Interaktywny wykład
 • Testy
 • Sesje z kamerą i dyktafonem

Program

szkolenie 2-dniowe

Moduł 1. Otwarcie szkolenia (ok. 0,5h)szkolenie otwarte
 • Przedstawienie celu i planu zajęć
 • Uzgodnienie reguł współpracy
 • Rozgrzewka umysłu – ćwiczenia wstępne
 • Poziomy kompetencji

Moduł 2. Nowa rola – stare relacje (ok. 2h)
 • Nowe cele i rola w firmie
  • Postrzeganie siebie
  • Komunikacja z podwładnymi
 • Autorytet szefa – jak go budować?
 • Style zarządzania.
  • Jaki jest mój styl?
  • Jaki styl zarządzania jest najlepszy?
 • Nasze nawyki – co warto zmienić?
Sposoby prowadzenia:

Budowa fundamentu emocjonalnego oraz bazy poznawczej dla roli zarządzającego. Symulacje i ćwiczenia w rozpoznawaniu stylów zarzadzania. Szkic portretu własnego managera. Wykład interaktywny i dyskusja moderowana dotycząca aureoli autorytetu. Praktyczne przykłady wpływania na innych.


czytaj dalej

Moduł 3. Pierwsze / najważniejsze działania (ok. 3h)
 • Planowanie działań i wizja rozwoju – 3 x odpowiednio
 • Expose – sztuka nie tylko na raz
 • Spójność, zaufanie i zaangażowanie
 • Formowanie zespołu
  • Fazy życia zespołu
  • Rozpoznawanie aktualnej fazy rozwoju
  • Dobór odpowiednich działań
 • Przydział ról indywidualnych
 • Punkty kontrolne i korekty działań
Sposoby prowadzenia:

Wypracowanie wartości indywidulanych managera i głównego kierunku działania. Praktyczne zastosowanie expose – praca z kamerą z natychmiastową informacją zwrotną od grupy i trenera.

Przekazanie narzędzi i sposobów postępowania w poszczególnych fazach życia zespołu. Projektowanie ról i punków kontrolnych. Zespołowa gra szkoleniowa promująca współpracę.


Moduł. 4. Nie wszystko na raz (ok. 2h)
 • Praca pod presją i „na świeczniku”
 • Jak podejmować decyzje – wyznaczanie priorytetów
 • Jak panować nad czasem? – budowanie harmonogramu działań
  • Zasada Pareto
  • Matryca Eisenhowera
  • Technika ABC
 • Tworzenie harmonogramu działań
Sposoby prowadzenia:

Ćwiczenie „Wygraj z czasem” jako przykład działania pod presją. Przekazanie skutecznych sposobów panowania nad czasem. Ustalanie celów i priorytetów – zadania praktyczne na podstawie prawdziwych danych z życia uczestników w oparciu o wybrane zasady.


Moduł 5. Zasady delegowania. Komu, kiedy i w jaki sposób? (ok. 2h)
 • Ustalanie celów – SMART
 • Delegowanie bez oporów
 • Teoria X Y, McGregora
 • Indywidualnie, czy zespołowo
 • Komu delegować?
 • Które zadania delegować?
Sposoby prowadzenia:

2 mini-gry szkoleniowe diagnozujące umiejętność delegowania. Ćwiczenia praktyczne we właściwym stawianiu celów i przenoszeniu odpowiedzialności z pomocą delegowania. Wskazanie różnic pomiędzy typami pracowników i wybór właściwych zadań dla nich. Przekazanie użytecznych narzędzi delegowania zwiększających motywację lub ułatwiających akceptowanie zadań przez pracowników, Praca na przykładach z życia.


Moduł 6. Praca rozdana i co dalej? Kodeks postępowania managera (ok. 2h)
 • Funkcje zarządzania na podstawie kola zarządczego
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Informacja zwrotna
  • Konstruktywna krytyka
  • Pochwała
 • Trudne rozmowy
Sposoby prowadzenia:

Określenie modelu postępowania managera. Tworzenie matrycy działań w poszczególnych krokach procesu zarządzania. Tworzenie algorytmów feedbacku na podstawie narzędzi psychotechnicznych z uwzględnieniem dotychczasowych relacji. Wypracowanie technik udzielania informacji zwrotnej w różnych sytuacjach.


Moduł 7. Komunikacja, motywowanie, angażowanie – kiedy i jak działać (ok. 2h)
 • Co przekazywać swojemu zespołowi?
 • Rozpoznawanie czynników motywujących
  • Potrzeby wg McClellanda
  • Piramida Maslowa
 • Zaspokajanie pragnień
 • Motywowanie zespołów rozproszonych
 • Zebrania, spotkania, organizacja operatywek
Sposoby prowadzenia:

Podnoszenie umiejętności motywowania z wykorzystaniem podstawowych technik.  Ćwiczenia z rozpoznawania motywatorów oraz praktyczne wnioski. Kreowanie, wzmacnianie i utrzymywanie zaangażowania z wykorzystaniem dotychczasowych relacji.  Dostarczenie psychonarzędzi do etycznego wzmacniania zaangażowania. Praktyczne ćwiczenia z budowania wizerunku lidera za pomocą odpowiedniej komunikacji z pracownikami.


Moduł 8. Trudne sytuacje w pracy zarządzającego (ok. 2h)
 • Ocena pracownika
 • Rozliczanie
 • Premie
 • Stawianie granic
 • Dyscyplinowanie
Sposoby prowadzenia:

Tworzenie matrycy trudnych sytuacji na podstawie doświadczeń uczestników. Wypracowanie algorytmów radzenia sobie z nimi. Wykład interaktywny, dyskusja moderowana i ćwiczenia zespołowe. Przekazanie praktycznych sposobów stawiania granic i zasad postępowania w trudnych sytuacjach. Wskazanie jak należy korzystać z przedstawionych narzędzi. Ćwiczenia mikro-scenki warsztatowe.


Moduł 9. Pomost w przyszłość (ok. 0,5h)
 • Podsumowanie warsztatu – co wykorzystam w przyszłości
 • Pytania i odpowiedzi
 • Rekomendacje rozwojowe 

Termin i miejsce

 

0 vip

 


Terminy:

7 -8 maja - Warszawa
18-19 maja - Kraków

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 580 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe