Rozumiemy Twój Biznes

Opis szkolenia

o szkoleniu

szkolenie otwarteVIPline
Szkolenie zostało zaprojektowane dla Managerów Sprzedaży i Marketingu, którzy w ramach swoich obowiązków zobowiązani są do przygotowywania planów strategicznych swoich organizacji, ale również dla tych, którzy w ramach planów strategicznych firmy, w której pracują chcą zaplanować strategię swojego działu lub pionu organizacji, za którą odpowiadają.


Plan strategiczny odpowiada na pytania: co, dlaczego, kiedy i w jaki sposób chcę osiągnąć w mojej organizacji i jest planistyczną platformą przyszłych działań operacyjnych. Dobrze przygotowany plan długookresowy jest bazą, która pozwala w sposób bezpośredni zaplanować kampanie, działania i zaangażowanie wszystkich poziomów organizacji w ramach planu operacyjnego / marketingowego / trade marketingowego.


Takie podejście, czyli od ogółu do szczegółu, systematyzuje podejście do zdobywania rynku oraz pozwala wykorzystać wszystkie unikalne silne strony organizacji. Dodatkowo w działania rynkowe zaangażujemy cały zespół, potencjał budżetowy, jaki mamy do dyspozycji. W planowanych działaniach nie zapomnimy o zasypywaniu luk dzielących nas od konkurencji, ale także wesprzemy unikalne kompetencje firmy lub działu organizacji, które sprawiają, że odróżniamy się od konkurencji i stanowią lub mogą stanowić o naszej przewadze konkurencyjnej na rynku.


czytaj dalej

Systemowe i strategiczne ujęcie sprzedaży zapewnia organizacjom rozwój i wzrost. Obecnie wszyscy menedżerowie na wszystkich poziomach odpowiedzialni za sprzedaż w przedsiębiorstwach poszukują narzędzi strategicznego planowania, organizacji oraz kontroli sprzedaży.


Zarządzanie strategiczne, czyli jak przygotować plan aktywności dla firmy i zespołu sprzedażowego? W ramach szkolenia skupiamy się na wykorzystaniu silnych stron rynkowych organizacji, zasypywanie luk (słabych stron) wobec konkurencji, strategia Błękitnego Oceanu, czyli poszukiwanie luk rynkowych, w których konkurencji nie ma. Jako efekt finalny warsztatów – stworzone zręby planu strategicznego firmy, planu aktywności, matrycy ryzyka, przygotowanie komunikacji z zespołem, plan proponowanych projektów oraz zrozumienie idei planowania strategicznego z przygotowaniem procesu wynikającego z planami krótkookresowymi, monitorowaniem aktywności i skupieniu się na opracowanym celu strategicznym firmy.


Cele szkolenia na poziomie organizacyjnym

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji przywódczych, dla menedżerów, którzy z racji postawionych przed nimi zadań muszą z sukcesem przeprowadzić swój zespół przez proces zmiany, a także wdrażania strategii:

 • Strategia sprzedaży – co to takiego i dlaczego jest nam potrzebna ‐ wyjście od bieżącej sytuacji, określenie celów, kierunków rozwoju i narzędzi
 • Benchmarking i best practices w zakresie planowania sprzedaży
 • Kanały sprzedaży, oferta i wsparcie marketingowe
 • Segmenty rynku - Kim jest klient, jak i co chce kupować, metody dotarcia?
 • Oferta – przypisanie produktu do segmentu klienta, język korzyści i rozwiązań dla klientów
 • Definiowanie nowych możliwości – strategia błękitnego oceanu
 • Prospecting, jako umiejętność szukania nowych źródeł klientów
 • Prospecting praktyczne narzędzia pozyskiwania klientów
 • Prospecting – definiowanie nowych klientów i metod dotarcia
 • Sposoby wykorzystania wiedzy o dotychczasowych klientach
 • Strategiczne zasady planowania działań sprzedażowych
 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 • Strategie osiągania wysokich rezultatów
 • Trzy filary zarządzania sprzedażą: Strategia, Planowanie, Kontrola
 • Proces zarządzania sprzedażą poprzez wdrażanie strategii
 • Analiza SWOT, jako narzędzie zarządzania sprzedażą
 • Sposoby i metody organizacji sprzedaży w zakresie strategii
 • Zasady wdrażania strategii
 • Kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu strategii
 • Wąskie gardła i metody mitygowania ryzyka we wdrażaniu strategii w organizacji

Cele szkolenia na poziomie uczestnika

 • Rola Managera w organizacji, czyli na jakich obszarach powinna się skupiać praca managera
 • Planowanie, czyli rozpoczynanie działań operacyjnych z wizją końca.
 • Umocowanie działań operacyjnych w strategii firmy / działu.
 • Poznanie zasad planowania strategicznego biorąc pod uwagę otoczenie biznesowe organizacji
 • Planowania w oparciu o wyznaczanie celów dla wszystkich pionów organizacyjnych, na które uczestnicy mogą mieć wpływ
 • Przygotowywania planów aktywności / kampanii i osadzenie ich w czasie
 • Powiązanie planowania strategicznego z planowaniem operacyjnym organizacji
 • Wyłapywania obszarów, na których konkurencja ma przewagę
 • Wyłapywania silnych obszarów organizacji, które tworzą unikalną przewagą konkurencyjną na rynku
 • Świadomy wybór obszarów planowanego działania
 • Strategia Pro-aktywna i Re-aktywna, dokonanie świadomego wyboru
 • Strategia Błękitnego Oceanu, gdzie szukać przewagi strategicznej na rynku, który nie jest zajęty przez konkurencję
 • Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku – gdzie poszukiwać innowacyjności
 • Analiza SWOT
 • Opracowanie Celu Strategicznego
 • Rola Wizji i Misji organizacji
 • Określanie celu metodą SMART
 • Analiza luk strategicznych organizacji
 • Określenie mierników dojścia do Celu Strategicznego – Kluczowe Czynniki Sukcesu (KPI - Key Performance Indicators)
 • Planowanie Programu – port-o-folio projektów
 • Planowanie operacyjne na bazie Kampanii, czyli jak z Planu Strategicznego przejść do planowania operacyjnego
 • Definiowanie matrycy ryzyka i jak zarządzać ryzykiem, które może zagrozić osiągnięciu założonego celu
 • Komunikacja ze zdefiniowanymi interesariuszami
 • Expose Szefa, czyli początek wdrażania wypracowanej strategii.
 • Działanie zespołowe vs. Działania Solistów, czyli jak współpracować z podległymi strukturami
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Style kierowania

Program szkolenia

2 dni

szkolenie otwarte

Każdy moduł jest przeprowadzany na bazie pojedynczego cyklu kształcenia zgodnie z zasadami andragogiki metodą „Action Learning” profesora Davida Kolba.


Szkolenie bazuje na czterech przypadkach firm działających w tej samej branży i konkurujących o podobne grupy docelowe klientów.


Nie mniej strategie, które należy wypracować są diametralnie różne biorąc pod uwagę specyfikę firm, produktów, doprecyzowane grupy docelowe klientów, ale także Haritage marki i nisze strategiczne oraz silne strony produkowanych marek.


czytaj dalej

Planowane tematy modułów szkolenia:

 1. Rozpoczęcie procesu grupowego – CV zespołu
 2. Rola i zadania managera sprzedaży
 3. Misja i Wizja firmy
 4. Budowanie Strategii firmy / organizacji
 5. Innowacyjność technologiczna i innowacyjne wartości
 6. Strategie Czerwonego i Błękitnego Oceanu
 7. Analiza SWOT – organizacja versus świat zewnętrzny
 8. Określenie Celu Strategicznego, który będzie wspierany w dłuższym okresie czasu
 9. Opisanie Celu Strategicznego metodą SMART
 10. Analiza Luk Strategicznych oraz wsparcie Silnych Stron organizacji – weryfikacja Celu Strategicznego – świadome podejmowanie decyzji, gdzie mamy się skupić
 11. Projekt Stealth – rola planowania i doboru strategii na osiągnięcie zaplanowanego wyniku końcowego
 12. Określenie Kluczowych Czynników Sukcesu – KPI dla planowanych działań
 13. Planowanie działań – Proces, Projekt, Program
 14. Przełożenie Planów Strategicznych na Plany Operacyjne, czyli łatwiejsze do zarządzania i skoncentrowane na osiągnięciu celów pośrednich działania organizacji
 15. Planowanie Operacyjne, planowanie kalendarza, harmonogramu działań w celu wsparcia celów pośrednich z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów
 16. Zarządzanie ryzykiem planowanych działań
 17. Interesariusze – Komunikacja i Raportowanie, czyli jak szukać sprzymierzeńców wspierających działania organizacji
 18. Expose Szefa, czyli komunikacja zmian / planowanych działań i strategii w podległych strukturach organizacji
 19. Finał – podsumowanie rozpracowywanych przypadków biznesowych
 20. Test preferencji managera – solista versus team player
 21. Zadania managera – inne czynniki, które wpływają na zadania i sposób działania managerów w XXI wieku
 22. Etapy rozwoju pracownika i dobór metod efektywnego zarządzania managerskiego pojedynczego pracownika
 23. Etapy rozwoju zespołu i rola managera w każdym z nich
 24. Style zarządzania zespołem
 25. Start / Stop / Continue - planowanie rozwoju własnych kompetencji managerskich

Korzyści dla uczestnika

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczysz się jak przygotować plan aktywności dla firmy i zespołu sprzedażowego
 • Dowiesz się jak wykorzystać silne strony firmy oraz jak zaplanować „zasypywanie luk” przy projektowaniu strategicznych aktywności firmy
 • Stworzysz zręby planu strategicznego firmy, plan aktywności, matrycę ryzyka
 • Dowiesz się jak zaplanować komunikację ze wszystkimi interesariuszami firmy
 • Dowiesz się jak zaplanować program projektów strategicznych firmy i jak je delegować Szefom projektów
 • Dowiesz się, czym jest Strategia „Błękitnego Oceanu” i jak ją wykorzystać do planowania strategicznego we własnej firmie
 • Będziesz wiedział jak się ma planowanie strategiczne do planowania operacyjnego
 • Będziesz wiedział jak przygotować warsztat planowania strategicznego we własnej firmie
 • Dowiesz się jak opracować Cel strategiczny firmy i jak organizację skupić na jego realizacji
 • Dowiesz się, czym jest Wizja i Misja firmy, po co nam one i jak je wykorzystać w planowaniu strategicznym i monitorowaniu bieżących projektów i aktywności
 • Dowiesz się jak zidentyfikować etap rozwoju pojedynczego pracownika i jakie metody pracy z nim działają najefektywniej
 • Dowiesz się jak tworzą się sprawnie funkcjonujące zespoły i jaka jest Twoja rola w kształtowaniu efektywnego zespołu
 • Dowiesz się, jaki styl zarządzania preferujesz i jakie są silne i słabe strony Twojego stylu – na co zwrócić uwagą, aby wzmocnić silne strony i co zrobić, aby wyrugować słabe
 • Dowiesz się i przećwiczysz jak przygotować Expose Szefa wprowadzając zmiany w organizacji, którą zarządzasz
 • Dowiesz się jak na podstawie określonego Celu Strategicznego zbudować kalendarz Kampanii
 • Dowiesz się jak wzmocnić efekt planowanych działań planując matrycę ryzyka i wynikające z niej działania
 • Dowiesz się jak duży cel strategiczny podzielić na łatwiejsze do zarządzania Projekty i jak na tej bazie zarządzać całym Port-o-folio projektów
 • Dowiesz się i przećwiczysz planowanie Kluczowych Czynników Sukcesu, aby Twoje działania były mierzalne i prowadziły do osiągnięcia planowanego rezultatu

Termin i miejsce

 

0 vip

 


Terminy:

27-28 maja - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 350 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe