Rozumiemy Twój Biznes

Opis szkolenia

Skuteczne Zarządzanie Projektami Biznesowymi

szkolenie otwarte

Zarządzanie projektami, czyli praktyka zarządzania projektami w organizacji – szkolenie oparte na najlepszych praktykach wykorzystywanych w formalnych metodykach projektowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników prowadzących lub biorących udział w prowadzeniu projektów biznesowych w swoich firmach poprzez usystematyzowane i zaakceptowane działania zgodne z modelem biznesowym organizacji.


Pracownicy działający w ten sposób są często pomostem pomiędzy własną organizacją a innymi interesariuszami i swoją fachowością są w stanie przekonać klientów do dalszej współpracy lub też do skorzystania z kolejnych usług firmy. Wiele projektów realizowanych jest, jako działania wewnętrzne, których celem jest poprawa działania lub stworzenie nowych wewnętrznych procesów organizacyjnych. Zadaniem kadry jest prowadzenie projektów biznesowych w sposób sprawny, logiczny i efektywny budżetowo sposób, ale także utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.


czytaj dalej

Zgodnie z metodyką główny nacisk w ramach programu szkolenia jest położony na właściwy sposób rozpoczynania projektów. Sam początek jest złożony z dwóch faz:

 1. Przygotowania Założeń Projektu, gdzie planujemy główne cele projektu przeglądamy dostępne alternatywy i dopiero na tej podstawie dobieramy do ich realizacji zasoby, sposób działania, określamy zespół, wstępny budżet, harmonogram działań, główne ryzyka, plan komunikacyjny i ewentualne inne czynniki dostosowane do konkretnego projektu, jego skali i zaangażowania zespołu.

 2. Inicjowanie Projektu, gdzie w sposób szczegółowy doprecyzowujemy i planujemy działania we wszystkich zdefiniowanych wcześniej obszarach. Efektem finalnym jest precyzyjny plan, określający zarówno cele dla poszczególnych etapów realizacji jak i sposoby ich osiągnięcia. Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne określenie niezbędnych do realizacji projektu zasobów, czyli czasu, budżetu i niezbędnego zespołu.

Właściwe rozpoczęcie działania projektu ma duży wpływ na to, w jaki sposób w dalszym okresie czasu będzie prowadzony, a w rezultacie czy osiągnięte zostaną założone cele biznesowe, czy nie. W ramach szkolenia do rozpoczęcia projektu przykładamy dużą wagę i poświęcamy sporo czasu na każdy z elementów niezbędnych do poprawnego planowania.


Czas poświęcony na planowanie zwraca się wielokrotnie w czasie realizacji projektu, a także wpływa na efektywność osiągania postawionych celów projektu.


Cele szkolenia na poziomie organizacyjnym:

 • Zaproponowanie organizacji skutecznych metod prowadzenia projektów biznesowych.
 • Zaproponowanie ram organizacyjnych do zarządzania port-o-folio projektów
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę wyznaczania głównego celu projektu i celów (produktów) pośrednich, a także, kiedy sprawdzać zasadność prowadzenia projektu
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą planowania faz projektów: Przygotowanie, Wdrażanie, Egzekucja, Zakończenie; oraz na tej bazie wyznaczanie kamieni milowych, czyli punktów kontrolnych prowadzonego projektu
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą budowania zespołów projektowych i rolę poszczególnych funkcji
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, w jaki sposób prowadzić projektu biznesowe
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, w jaki sposób dokumentować prowadzony projekt
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat efektywnego zarządzania budżetem projektowym
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą komunikacji, zarządzania ryzykiem i planowania poszczególnych etapów prowadzonych projektów

Cele szkolenia na poziomie uczestnika

Wszystkie cele projektu na poziomie uczestnika szkolenia są zgodne z metodyką projektową PRINCE2 i mogą zostać dopasowane do specyfiki branży, w której działają uczestnicy.

Warsztaty służyć będą następującym celom:

 • Poznanie zasad i warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby działania były prowadzone zgodnie z metodyką projektową – parametry / ograniczenia projektów
 • Poznanie zasad określanie poszczególnych faz projektów
 • Poznanie zasad przygotowania założeń projektów
 • Poznanie zasad zarządzania zasobami projektów
 • Poznania ról (osób i organizacji), jakie mogą wystąpić w projektach i ich zależności
 • Poznanie przełożenia ról w organizacji i ról w projekcie, a także specyficznych stałych ról w projektach firmy
 • Poznanie zakresu odpowiedzialności głównych ról w projekcie
 • Poznanie zasad planowania poszczególnych etapów projektu
 • Poznania zasad podejmowania decyzji w poszczególnych punktach kontrolnych projektu: odbieranie etapu, zatwierdzenia planów, przyznawania zasobów
 • Poznanie zasad zarządzania ryzykiem w projekcie –matryca ryzyka i dalsze działania
 • Poznanie zasad komunikacji projektu – stakeholders / klient
 • Poznanie zasad definiowania produktów pośrednich projektu i kontrola celu głównego
 • Poznanie zasad budowania Planu Projektu w oparciu o Produkt Finalny i produkty pośrednie – Product Brakedown Structure
 • Poznanie zasad wpływu zmian na Cel Projektu, jego parametry i zasoby
 • Poznanie zasad prowadzenia pożądanej dokumentacji projektowej wraz ze zdefiniowanymi dokumentami firmy
 • Rozwój kompetencji Managera Projektu – symulacja prowadzenia projektu
 • Rozwój kompetencji dotyczących prowadzenie teczki projektu
 • Rozwój kompetencji związanej z zarządzaniem zespołem projektowym
 • Rozwój kompetencji związanych z prawidłowym rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem projektu

Program szkolenia

2 dni

Każdy z modułów jest przeprowadzany na bazie pojedynczego cyklu kształcenia zgodnie z zasadami andragogiki metodą „Action Learning” profesora Davida Kolba.szkolenie otwarte


Planowane tematy modułów szkolenia:
 1. Włączenie procesu grupowego
 2. Przykład dużego projektu
 3. Elementy charakterystyczne dla Procesu, Projektu, Programu i czynniki ograniczające projekt
 4. Fazy życia projektu
 5. Alokacja zasobów w poszczególnych fazach (czas, budżet, zaangażowanie zespołu)
 6. Role członków zespołów projektowych
 7. Powiązanie roli w zespole projektowym z funkcją pełnioną przez uczestnika (wady i zalety)
 8. Role w zespole – definiowanie zakresu odpowiedzialności zdefiniowanych członków zespołu
 9. Plan i kontrola projektu
 10. Ryzyko w projekcie – matryca ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia, impact na projekt, punkty kontrolne, odpowiedzialność
 11. Zarządzanie ryzykiem – plany przeciwdziałające i naprawcze
 12. Planowanie produktów projektu – czas, koszt, odpowiedzialność za dostarczenie
 13. Plan projektu w oparciu o zdefiniowane produkty
 14. Komunikacja i raportowanie postępów w projekcie
 15. Zmiana w projekcie
 16. Dokumentacja – skalowanie dokumentacji w zależności od wielkości projektu
 17. Podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy – ściąga, czym zajmować się w poszczególnych fazach i punktach kontrolnych
 18. Quiz wiedzy

Korzyści dla uczestnika:
 • Dowiesz się, czym jest, a czym nie jest projekt
 • Będziesz umiał w sposób właściwy rozpocząć projekt biznesowy we własnej firmie
 • Będziesz potrafił określić i opisać role występujące w projekcie
 • Dowiesz się jak zorganizować Zespół Projektowy
 • Będziesz potrafił doradzić, w jaki sposób projekt biznesowy powinien być nadzorowany, jaka jest rola Sponsora, Komitetu Sterującego, Wsparcia projektowego
 • Będziesz umiał zaplanować wszystkie fazy życia projektu, wyznaczyć kamienie milowe
 • Będziesz potrafił wyznaczyć zadania dla członków Twojego zespołu i rozliczyć je z Zarządem firmy
 • Będziesz umiał zaplanować wszystkie kluczowe produkty projektu
 • Będziesz umiał stworzyć plan projektu i dzięki niemu mieć wgląd we wszystkie działania Zespołu
 • Nauczysz się jak zarządzać ryzykiem w ramach swojego projektu
 • Będziesz umiał zaplanować komunikację zarówno w ramach projektu jak i zewnętrznymi interesariuszami
 • Będziesz umiał dobrać niezbędną dokumentację niezbędną do właściwego prowadzenia projektu i bez poświęcania na nią niepotrzebnie zbyt dużej ilości czasu
 • Dowiesz się, w jaki sposób zamykać projekty biznesowe w kontrolowany sposób, aby nie rozchodziły się we mgle działań firmy.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności, w jaki sposób poprowadzić projekt, aby dostarczyć Główny Produkt Projektu w założonej jakości, w ryzach dostępnego budżetu i na czas
 • Zaplanujesz swój własny projekt biznesowy, aby sprawnie i z pełną werwą ruszyć następnego dnia po szkoleniu

Termin i miejsce

 

promocja

 


Terminy:

21-22 maja - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 190 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe